دانلود فرم ها و اسناد مورد نیاز

چگونگی فرمت عکس جهت مدارک دریایی.

فرم افسر سر مهندس بر روی موتورهای 3000 کیلو وات یا بیشتر.

شرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی افسر اول 3000 یا بیشتر نامحدود.

شرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی افسر برق.

شرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی فرمانده 3000 یا بیشتر (نامحدود ).

شرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی ملوان 500 یا بیشتر 

شرایط و مدارک عمومی لازم جهت تمدید - تجدید و صدور گواهینامه شایستگی و شناسنامه دریانوردی.

فرم افسر دوم عرشه بر روی کشتی های 500 یا بیشتر سفرهای محدود.

شرایط صدور گواهینامه های معادل برای افراد دارای گواهینامه از دیگر کشورها.

فرم اشرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی افسر دوم بر روی کشتی های 500 یا بیشتر سفر های نا محدود

فرم افسر سر مهندس بر روی موتورهای 3000 کیلو وات یا بیشتر.

فرم افسر مهندس سوم بر روی موتورهای 750 کیلو وات یا بیشتر سفرهای نامحدود

فرم شرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی افسر مهندس دوم بر روی موتورهای 3000کیلو وات یا بیشتر.

فرم شرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی فرماندهی بالای 500 و زیر 3000.

فرم شرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی ملوان فنی الکترونیک.

فرم شرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی ملوان ماهر بر روی موتورهای 750 کیلو وات یا بیشتر.

فرم شرایط شرکت در ازمون گواهینامه های شایستگی و شناسنامه دریایی ملوان ماهر بر روی موتورهای 750 کیلو وات یا بیشتر.